2018 Model Nederlandse Stichting voor Verenigingen en Recht (www.verenigingenrecht.nl)


PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Friends4Life gevestigd te Vlaardingen. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) de website bezoekt

(b) foto's heeft laten nemen op toernooien, evenementen en activiteiten

(c) zich inschrijft voor een volgend toernooi, evenement of activiteit


1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) namen

(b) sponsors

(c) Foto's


1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a) de website te optimaliseren


 INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Ada Molenaar via 06-28815304 of molenaarada@gmail.com voor:

(a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Friends4Life.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in de pravicyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate, technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

4.2 Wij kunnen foto's van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze of andere accomodaties publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2)


5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.


6. WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.


TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS


Ik geef toestemming aan Friends4Life om mijn persoonsgegevens te verwerken.

Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:

Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven doelen en onder de genoemde voorwaarden:

  • De vereniging vraagt uw toestemming om foto's op de website van Friends4Life te plaatsen.
  • De vereniging vraagt toestemming om u te informeren over onze activiteiten.
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor worden gebruikt.
  • Als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen zal de vereniging de gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen verwijderd.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van mijn toestemming kan gevolgen hebben voor de diensten die de vereniging mij kan lenen.
  • Ik geef toestemming aan de vereniging de gegevens te verstrekken aan functionarissen van de vereniging van Friends4Life.
  • Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen op de website van de vereniging onder Privacyverklaring. Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik hiervan kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het verwerken van mijn persoonsgegevens door de vereniging.
  • Intrekken van mijn toestemming kan per e-mail naar molenaarada@gmail.com o.v.v. naam en  "intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens".


Naam---------------------------------------------

Handtekening--------------------------------------

Plaats---------------------------------------------

Datum--------------------------------------------


Toelichting:

Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een wettelijke grondslag vereist. Dat kan bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst met u zijn. Een andere wettelijke grondslag is het gerechtvaardigde belang van de vereniging voor sommige activiteiten een wettelijke verplichting die als geldige grondslag kan worden gebruikt.

Als genoemde grondslagen niet kunnen worden gebruikt zal de vereniging om toestemming moeten vragen. De persoon van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt moet dan expliciete toestemming geven om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens.